VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER

24Nettbutikks etiske retningslinjer for avtaleinngåelse

 

Innledning

24Nettbutikk ønsker å samarbeide med norske og internasjonale foretak for å skape verdens beste netthandelsplattform. Vi mener at en viktig del av å drive verdens beste netthandelsplattform også innebærer å drive denne på etisk vis, herunder også å samarbeide med foretak som har de samme ambisjonene og deler våre visjoner.

24Nettbutikks plattform skal kun benyttes til lovlige formål, og skal promotere lovlig og etisk handel. Vi i 24Nettbutikk ønsker å tydeliggjøre hva vi mener med dette, og har derfor laget noen retningslinjer som skal fastsette hvilke typer foretak vi ønsker å samarbeide med.

24Nettbutikk har innført disse retningslinjene for å tydeliggjøre overfor våre ansatte, kunder og partnere hvilke etiske standarder vi opererer innenfor. Retningslinjene skal også bidra til at vi raskt og effektivt kan avgjøre om vi ønsker å inngå et samarbeid med en potensiell kunde eller andre samarbeidspartnere.


Prinsipper

Avgjørelser i moralske spørsmål vil nødvendigvis være fundamentert i subjektive og skjønnsmessige vurderinger. Retningslinjene har som mål å spesifisere og tydeliggjøre den etiske linjen 24Nettbutikk skal følge, men alle saker og nye avtaleinngåelser vil like fullt bli skjønnsmessig vurdert av en representant i selskapet. Objektive vurderinger i slike spørsmål er tilnærmet umulig, og vi forbeholder oss derfor retten til å skjønnsmessig vurdere hver enkelt sak etter disse retningslinjene.

 

Nedenfor har vi nedfelt noen generelle prinsipper, som blir ytterligere spesifisert i Eksemplifisering av uønskede foretakspraksiser, varegrupper og tjenestetyper. Eksemplene som listes opp under “Godtas ikke” vil ikke aksepteres, mens eksemplene som listes opp under “Særskilt godkjennelse kreves” kan godkjennes i visse tilfeller og i enkelte sammenhenger, og krever at 24Nettbutikk utfører en forhåndsgodkjennelse før et samarbeid kan inngås.


Uetiske foretaksmodeller og -praksiser

24Nettbutikk skal ikke samarbeide med foretak som selger eller leverer produkter og tjenester som villeder, lurer, fornærmer, oppfører seg hensynsløst eller urettferdig, eller på andre måter uetisk eller ulovlig.

Foretakets markedsføring, reklamekampanjer, distribusjonskanaler og rykte skal tas med i vurderingen om hvorvidt foretaket er uetisk eller strider i mot forbrukerrettigheter. 24Nettbutikk forbeholder seg også retten til å vurdere hyperlenker til og fra foretakets nettsider og andre nettsider, for eksempel webfora. Eventuelle tilknytninger til noe uetisk vil kunne medføre en omdømmerisiko for både 24Nettbutikk og foretaket. 24Nettbutikk vil etter eget skjønn vurdere foretakene, fra sak til sak, og på den måten avgjøre om et samarbeid er akseptabelt.

Eksempler på uetiske foretaksmodeller og -praksiser finnes i vedlegget til dette dokumentet.


Uetiske produkter og tjenester

24Nettbutikk ønsker ikke å samarbeide med foretak som tilbyr produkter og tjenester som 24Nettbutikk anser, etter eget skjønn, som uetiske.

Noen produkter kan anses å ha flere bruksområder, der et bruksområde kan være lovlig, mens et annet kan være ulovlig. 24Nettbutikk vil etter eget skjønn forsøke å avgjøre hvorvidt den typiske sluttkunde vil benytte produktet med ulovlige hensikter, og hvorvidt foretaket som selger produktet støtter slik bruk. 24Nettbutikk vil gjennomføre en helhetsvurdering av foretaket, basert på foretakspraksis, oppførsel generelt, samt produktene de tilbyr.

Eksempler på uetiske produkter og tjenester finnes i vedlegget til dette dokumentet.


Tredjepartsrestriksjoner

24Nettbutikk samarbeider med leverandører av tjenester som kan være relevant for våre kunder. Disse leverandørene kan ha egne brukervilkår og etiske retningslinjer som begrenser hvilke foretak de ønsker å samarbeide med, eller hvilke varetyper de tillater at skal selges gjennom, eller ved hjelp av, deres tjenester.


Konsekvenser

Dersom et foretak ikke retter seg etter de etiske retningslinjene som står oppført her, forbeholder 24Nettbutikk seg retten til å si opp eventuelle avtaler, og dermed samarbeidet, som er inngått mellom 24Nettbutikk og foretaket. 24Nettbutikk kan, avhengig av alvorlighetsgraden i bruddet på disse retningslinjene, i enkelte tilfeller også velge å gi foretaket anledning til å rette opp i forholdene 24Nettbutikk anser som brudd på retningslinjene.


Oppfølging og revidering

Selskapets daglige leder (CEO) har ansvaret for gjennomføring, revidering og oppdatering av disse retningslinjene. Revidering og oppfølging av disse retningslinjene bør gjennomføres årlig, og ellers når nødvendig.

 

Eksemplifisering av uønskede foretakspraksiser, varegrupper og tjenestetyper.

Denne listen er ikke uttømmende, og er tiltenkt å være en veileder for selskapet og dets representanter når de vurderer samarbeid med potensielle kunder.


Godtas ikke:

 

 • Markedsføring, distribusjon eller annen befatning med produkter og tjenester som er forbudt etter norsk lov.

 • Praksiser og metoder for å uberettiget unngå skatt eller moms, eller andre forsøk på ulovlig moms- eller skatteunndragelse.

 • Pyramidespill eller tilsvarende uetiske eller ulovlige forretningsmodeller, markedsføringspraksiser, salgsmetodikker eller distribusjonsmetoder.

 • Virksomheter eller praksiser som forsettlig eller uaktsomt lurer eller bedrar kunder, eller forsøker, forsettlig eller uaktsomt, å unngå etterlevelse av kundens rettigheter etter norsk eller annen gjeldende lov.

 • Ulovlig bruk eller utnyttelse av arbeidstakere, inkludert skatte- og avgiftsunndragelser.

 • Markedsføring eller bedriftspraksis som krever at kunder aktivt avslår tilbud for å ikke motta varer. Dette omtales gjerne som “negative option billing”.

 • Ulovlige bedriftspraksiser produkter og tjenester.

 • Produkter eller tjenester som oppfordrer til lovbrudd, eller produkter og tjenester som gir støtte til eller muliggjør alvorlige lovbrudd. Eksempler kan være uregistrerte eller ellers ulovlige våpen, eller produkter og tjenester som gir støtte til ekstremisme eller terrorvirksomhet, eller til grupper assosiert med slike holdninger og handlinger.

 • Ulovlige rusmidler, eller substitutter til slike, samt produkter og tjenester som kan benyttes til fremstilling av slike ulovlige rusmidler, eller produkter og tjenester som er tiltenkt som brukerutstyr for slike rusmidler.

 • Produkter og tjenester som bryter med norsk og internasjonal opphavsrett, eller produkter og tjenester som med hensiktsforsett eller sannsynlighetsforsett oppfordrer til eller legger til rette for dette.

 • Gambling, vedding, lotteri eller andre, tilsvarende pengespill der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall.

 • Produkter eller tjenester som er ment å skulle skape fare, skade eller smerte hos mennesker eller dyr.

 • Handel med beskyttede og/eller utrydningstruede plante- og dyrearter, eller handel med produkter som stammer fra slike plante- eller dyrearter.

 • Fraktmetoder som kan føre til smerte, lidelse eller unødig frykt hos dyr.

 • Innhold, produkter og tjenester som promoterer, oppfordrer til eller på annen måte kan relateres til hat, vold, rasisme og diskriminering.

 • Prostitusjon eller eskortetjenester.

 • Salg av produkter eller tjenester, inkludert bilder, som er åpenbart støtende og som mangler seriøs kunstnerisk verdi. Slike tjenester, produkter og bilder kan være, men er ikke begrenset til: seksuell oppførsel eller fremtreden som ikke basert på samtykke, seksuell utnyttelse eller fremstilling av mindreårige og barn, skade eller lemlestelse av personer eller kroppsdeler der dette ikke er basert på samtykke, samt bestialitet.

 • Finansielle tjenester som bærer preg av videreformidling av kreditt, hvor selger låner ut penger ervervet gjennom løpende kredittjenester eller tilsvarende.

 • Produkter og tjenester som selges uten nødvendige tillatelser, resepter, løyver, sertifikater eller tilsvarende.


Særskilt godkjennelse kreves:

 

 • Aggressiv markedsføring.

 • Bedriftspraksiser som kan skade 24Nettbutikks omdømme.

 • Ut- og inngående telefonmarkedsføring.

 • Dørsalg.

 • Besittelse eller assosiering med nettsider, produkter eller tjenester som bryter med 24Nettbutikks etiske retningslinjer.

 • Tobakksprodukter eller substitutter til slike produkter.

 • Elektroniske sigaretter, inkludert e-juice.

 • Alkoholholdige produkter.

 • Våpen eller utstyr til våpen, inkludert ammunisjon, kniver, våpenetterligninger, luft- og gassdrevne våpen, softgun og lignende.

 • Skytjenester, fildeling, filoppbevaring og lignende som kan oppfordre eller bidra til ulovlig eller uetisk innhold.

 • Digitale nedlastinger (for eksempel film- og musikknedlasting og -streaming) og assosierte tjenester som kan inneholde ulovlig eller uetisk innhold.

 • Seksuelle og pornografiske produkter, inkludert direktesendte webkamera-tjenester.

 • Kosttilskudd, inkludert vitamintilskudd og tilsvarende ikke-regulerte legemidler.

 • Produkter som kan ha flere bruksområder, hvorav det ene bruksområdet er ulovlig.

 • Selvdiagnostiseringsutstyr og -tjenester for testing av sykdom, inkludert tester for å kartlegge eller oppdage fysiske og psykiske lidelser.

 • Finansielle produkter- og tjenester, slik som investeringstjenester, finansiell rådgivning, valutatjenester; inkludert overføring og valutaveksling, virtuell eller digital valuta (også kryptovaluta), handel med binære opsjoner.

 • Politiske organisasjoner, partier eller initiativer.


Spørsmål

Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post, dersom du er usikker på om dine produkter, tjenester eller forretningspraksiser faller innenfor eller utenfor disse retningslinjene.

 

 

Ikrafttredelse: 1. februar 2019
Navn: Sincos Software AS / 24Nettbutikk
Org.nr.: 996 574 474
Adresse: Havnegata 3C, 7900 Rørvik
Telefonnummer: +47 22 33 66 88
E-postadresse: post@24nettbutikk.no
 

Prøv gratis og uforpliktende i 30 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS