<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kjøpsbetingelser

kjøpsbetingelser

1. FORUTSETNINGER

Tjenestevilkårene omfatter vilkårene nedenfor, prisbetingelsene for det bestilte produkt hos 24Nettbutikk, informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet og databehandleravtale som er en del av den avtale som disse vilkårene utgjør, se punkt 8 nedenfor. Dette utgjør den avtale som inngås mellom 24Nettbutikk og juridisk ansvarlig (heretter kalt Bruker) i henhold til bestillingsskjemaet (som omtales som «avtalen» nedenfor). Inngås avtalen på vegne av juridisk person (som et aksjeselskap), innestår Bruker for at denne har fullmakt til å binde juridisk person ved avtaleinngåelsen. 

Avtalen er inngått når brukeren har sendt korrekt bestillingsskjema og mottatt bekreftelse på at 24Nettbutikk har mottatt dette skjemaet. 24Nettbutikk forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling etter egen vurdering.

2. REGISTRERING

I forbindelse med registreringen via oppgitt bestillingsskjema vil vi lagre dine data elektronisk. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.

3. BRUKERS PLIKTER OG ANSVAR

 1. Bruker må informere 24Nettbutikk skriftlig eller via e-post, om eventuelle adresseendringer, organisasjonsendringer og annet som er relevant for kundeforholdet.

 2. Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko.

 3. 24Nettbutikk står ikke ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av 24Nettbutikk, herunder løsninger, kode mv. i 24Nettbutikk.

 4. 24Nettbutikk er ikke ansvarlig for varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom 24Nettbutikks systemer eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne uten at dette er eksplisitt spesifisert i vilkårene.

 5. Bruker er innforstått med og godtar at 24Nettbutikk, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

 6. Bruker kan ikke under noen omstendigheter videreselge eller endre kodene som følger med 24Nettbutikk-løsningen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra bemyndiget person i 24Nettbutikk. 

 7. 24Nettbutikk er kun ansvarlig for det som er innenfor 24Nettbutikks, kontroll og har således bl.a. ikke ansvar for nedetid og andre problemer din/vår serverleverandør måtte ha. 

 8. Bruker forstår og godtar at 24Nettbutikk ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt.

 9. Bruker samtykker til å etterleve de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjene, slik disse er fastsatt av 24Nettbutikk.


4. VILKÅR OVERFOR KUNDER AV NETTBUTIKKEN

24Nettbutikk gjør tilgjengelig standard vilkår som kan benyttes av Bruker i sin nettbutikk overfor nettbutikkens kunder (se her for vilkårene slik de lyder nå). Det gjøres oppmerksom på at dette er et standardsett av vilkår som må gjennomgås av Bruker før bruk i nettbutikken og som bør gjennomgås regelmessig for at vilkårene skal være dekkende etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette gjelder spesielt dersom nettbutikken selger til forbrukere, hvor lovgivningen endres hyppigere enn ved salg til ikke-forbrukere. 24Nettbutikk har ikke ansvar for om vilkårene er korrekte for den bruk Bruker gjør av disse for sin nettbutikk, eller om vilkårene er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. 


5. INGEN ANGRERETT

Det foreligger ingen angrerett ved kjøp av nettbutikk gjennom 24Nettbutikk, siden slikt kjøp gjøres ikke som forbruker. Etter at prosessen med produksjon av nettbutikk som bl.a. innbefatter spesialdesign og spesialtilrettelegging av nettstedet vil det påløpe kostnader og bruk av ressurser for 24Nettbutikk, som Bestiller er ansvarlig for. 


6. PRISER OG BETALING

Alle priser er oppgitt eks. mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene justeres jevnlig og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, endringer i markedet, lovgivning eller endring av funksjonalitet. 24Nettbutikk plikter i god tid før neste forfall å gjøre Bruker oppmerksom på ev. prisendringer.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Ved årlig betaling oversendes faktura så snart som mulig etter bestilling, med 10 dagers betalingsfrist. Ved månedlig betaling trekkes beløpet fra ditt betalingskort ved bestilling, og deretter hver måned inntil vi mottar en oppsigelse av kundeforholdet.

Det er ingen bindingstid på noen av våre produkter og bruker står fritt til å si opp kundeforholdet minst 14 dager før avtaleperioden går ut. Allerede innbetalt beløp vil ikke bli refundert.

Ved betaling etter betalingsfristen (årlig betaling) vil det pålegges et fakturagebyr, som for tiden er på kr. 50. Ved forsinket betaling belastes kunden purregebyr etter ytterligere 10 dager. Etter én purring, vil saken bli oversendt inkasso hvis ikke innbetaling er registrert innen 14 nye dager, hvor omkostninger for inkasso vil bli belastet Bruker.


7. INTEGRASJONER

24Nettbutikk vil gjøre tilgjengelig ulike integrasjoner som kan velges å benyttes i nettbutikken, se oversikt her. Disse integrasjonene vil kunne ha ulike vilkår knyttet til seg, og som må aksepteres ved tilknytning av integrasjonene. 

Enkelte integrasjoner er satt som standard ved opprettelse av nettbutikk, hvor vilkårene må aksepteres ved opprettelsen. Dette gjelder: 

 1. Forsendelser gjennom Posten/Bring

  Nettbutikker fra 24Nettbutikk vil ha mulighet til å foreta forsendelser gjennom Posten/Bring etter egne rabatter som er fremforhandlet av 24Nettbutikk. Prisen på forsendelsen, inklusive rabatt, fremkommer ved forsendelsen.

  Benyttes forsendelser gjennom Posten/Bring vil det gis tilgang til følgende informasjon fra nettbutikken til Posten/Bring for at frakten skal kunne bestilles og leveransen kan gjennomføres: NettbutikkiID, avsendersted og mottakeradresse/telefonnummer samt antatt størrelse og vekt.  Dette er også informasjon som 24Nettbutikk vil ha tilgang til for å optimalisere tjenestene.

  I tillegg vil det gis informasjon til Posten/Bring om nettbutikkenes organisasjonsnummer, juridisk navn, nettadresse (URL), kontaktperson/epostadresse, slik at Posten/Bring kan kontrollere mot egne kunder slik at riktige tjenester og priser kan tilbys utover det som er avtalt med 24Nettbutikk.

  Sendingsdata fra nettbutikker som benytter forsendelser fra Posten/Bring vil benyttes av Posten/Bring for å tilby relevante tjenester fra Posten/Bring til nettbutikken enten via 24Nettbutikk eller direkte til nettbutikken.

  Bruker aksepterer at tjenestene fra 24Nettbutikk og tjenestene for forsendelse gjennom Posten/Bring kan benyttes til å kontinuerlig forbedre, teste og pilotere nye tjenester, som forbedret og forenklet frakttjenester og fraktkonsepter, abonnementsløsninger, fraktbestilling, tekniske/fysiske løsninger for utskrift av fraktetiketter, løsninger for retur mv.

  Det er 24Nettbutikk som er kontaktpunkt ved eventuelle forhold knyttet til forsendelsene, og alle henvendelser skal rettes til 24Nettbutikks supportsenter. 24Nettbutikk vil igjen ha kontakt med Posten/Bring i tilknytning til forsendelsen. All reklamasjon må gjøres uten ugrunnet opphold, og kan ikke gjøres etter 1 år.

  Forsendelser med Posten/Bring følger Posten og Brings vilkår, se mer her: 

 2. Løsning for kundechat - 24Chat

  Nettbutikker fra 24Nettbutikk vil ha valgfri tilgang til å bruke en ferdig integrert chatløsning. Tjenesten leveres i samarbeid med selskapet Kalibera AS (org nr 992 400 935) og ved å ta i bruk 24Chat løsningen aksepterer bruker følgende vilkår:

  • Begrensning for bruk av tjenesten: Tjenesten skal kun brukes på din 24Nettbutikk og skal brukes som en verktøy for dialog med besøkende i nettbutikken.

  • Forsøk på hacking eller på andre måter skaffe seg tilganger man ikke er autorisert til er ikke tillatt. 

  • En brukerkonto i 24Chat er personlig og må kun brukes av samme fysiske person. Skal flere personer bruke 24Chat må flere brukerkontoer opprettes.

  • Brudd på de ovennevnte punkter kan medføre stenging av tilgang til 24Chat. 

  • Tjenesten skal i utgangspunktet ha en oppetid på 99.5% over en hel kalendermåned. Det gis i utgangspunktet ingen kompensasjon dersom nedetid per måned overstiger 0.5%.


8. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil nettbutikken og konto hos 24Nettbutikk bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid og etter varsel fra 24Nettbutikk vil nettbutikken og konto hos 24Nettbutikk permanent stenges. Ønsker du å gjenåpne en stengt butikk, vil det påløpe et åpningsgebyr som for tiden er kr 1 000. 


9. AVSLUTNING AV TJENESTEN (OPPSIGELSE)

Bruker kan til enhver tid avslutte bruk av tjenesten minimum 14 – fjorten dager før lisensperioden utløper. Etter dette vil ny periode påløpe (gjelder forhåndsfakturert lisenspris).

Oppsigelse av webtjenester skal formidles oss via eget oppsigelsesskjema. 24Nettbutikk holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Ved avslutning av tjenesten – uavhengig av grunn – vil 24Nettbutikk oppbevare data fra nettbutikken og i tilknytning til kontoen som er opprettet hos 24Nettbutikk i inntil én måned. Dersom data skal overføres ut fra tjenesten, må 24Nettbutikk kontaktes. Overføring av data fra tjenesten forutsetter at alle utestående beløp er betalt til 24Nettbutikk, og at 24Nettbutikk får vederlag for arbeidet med å overføre data. 24Nettbutikk kan kreve at vederlag for overføring av data forskuddsbetales eller at det stilles sikkerhet for 24Nettbutikks vederlag før arbeidet påbegynnes. 


10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

24Nettbutikk er databehandler for de personopplysninger som legges inn i tjenesten fra 24Nettbutikk.  Behandling av personopplysninger som 24Nettbutikk gjør på vegne av Bruker som behandlingsansvarlig, reguleres av databehandleravtale mellom 24Nettbutikk og Bruker, og som aksepteres ved aksept av disse betingelser. Betingelsene for databehandleravtalen følger som vedlegg til avtalen nedenfor. 


11. TVISTER

Ved tvist mellom kunden og 24Nettbutikk vedrørende denne avtalen skal partene søke saken løst ved forhandlinger. Dersom slike ikke fører frem, skal denne bringes inn for de ordinære domstoler med Namdal tingrett som eksklusivt verneting.


12. KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål, kontakt oss: 

web: www.24Nettbutikk.no 

post: post@24nettbutikk.no 

Telefon: 22 33 66 88

 

LAST NED

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS