VÅRE KJØPSBETINGELSER

  1 FORUTSETNINGER
 

Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standardbetingelsene for det bestilte produkt i følge 24Nettbutikk, samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen inngås mellom 24Nettbutikk og juridisk ansvarlig (heretter kalt Bruker) i henhold til bestillingsskjemaet. Avtalen er inngått når brukeren har sendt korrekt bestillingsskjema og mottatt bekreftelse på at 24Nettbutikk har mottatt dette skjemaet. 24Nettbutikk forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling uten nærmere forklaring.

2 REGISTRERING

I forbindelse med registreringen via oppgitt bestillingsskjema vil vi lagre dine data elektronisk. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.

3 BRUKERS PLIKTER OG ANSVAR

  1. Bruker må informere 24Nettbutikk skriftelig eller via e-post, om eventuelle adresseendinger, organisasjonsendringer og annet som er relevant for kundeforholdet.
  2. Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko.
  3. 24Nettbutikk står ikke ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av koder gitt av 24Nettbutikk.
  4. 24Nettbutikk tar overhodet intet ansvar når det gjelder varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom 24Nettbutikks systemer eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne.
  5. Bruker er inneforstått med og godtar at 24Nettbutikk, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.
  6. Bruker kan ikke under noen omstendigheter videreselge eller endre kodene som følger med 24Nettbutikk-løsningen uten godkjenning fra oss. Denne godkjenningen kan bare gis via e-post og ikke muntlig.
  7. 24Nettbutikk har ikke ansvar for nedetid og andre problemer din/vår serverleverandør måtte ha.
  8. Bruker forstår og godtar at 24Nettbutikk ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt.
  9. Bruker samtykker til å etterleve de til en hver tid gjeldende etiske retningslinjene, slik disse er fastsatt av 24Nettbutikk.

4 ANGRERETT

Ved bestilling av tjenester som krever organisasjons- eller selskapstilknytning kan angrerett som regel ikke påberopes. Etter at vi har satt i gang prosessen med produksjon av din nettbutikk som bl.a. innbefatter spesialdesign og spesialtilrettelegging av nettstedet kan angrerett ikke påberopes. Eventuell bruk av angrerett må varsles oss pr. e-post. Se 24Nettbutikks hjemmesider for kontaktskjema.

5 PRISER OG LEVERING

Alle priser er oppgitt eks. mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene justeres jevnlig og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, endringer i markedet, lovgivning eller endring av funksjonalitet. 24Nettbutikk plikter i god tid før neste forfall å gjøre Bruker oppmerksom på ev. prisendringer.

Har du begrensninger for hvor mange ordrer du kan motta per mnd. og overskrider disse, vil du automatisk bli oppgradert til ny produktpakke.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.


Alle priser er oppgitt ekskl. mva og faktureres forskuddsvis hver 6. måned. Minimum lisensperiode er 12 måneder fra fakturadato. Kunden kan ikke nedgradere produktpakke i bindingsperioden. 

6 BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende prisene fastsatt for tjenesten. 24Nettbutikk vil regelmessig, minimum hver 6. måned og maksimum hvert år, forhåndsfakturere Bruker for bruk av tjenesten. Bruker gis normalt 10 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt. Det pålegges et fakturagebyr på kr. 50,-. Ved forsinket betaling belastes kunden purregebyr etter ytterligere 10 dager. Etter en purring, vil saken bli oversendt inkasso hvis ikke innbetaling er registrert innen 14 nye dager. Dette vil medføre ytterlige kostnader for Bruker.

Bruker vil bli fakturert kort tid etter å ha mottatt startmail fra 24Nettbutikk.

7 STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges. Ønsker du å gjenåpne en stengt butikk, vil det påløpe et åpningsgebyr pålydende kr 1 000,-

8 AVSLUTNING AV TJENESTEN (OPPSIGELSE)

Bruker kan til enhver tid avslutte bruk av tjenesten minimum 14 – fjorten dager før lisensperioden utløper. Etter dette vil ny periode påløpe (gjelder forhåndsfakturert lisenspris).
Oppsigelse av webtjenester skal formidles oss skriftlig pr. e-post. 24Nettbutikk holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

9 TVISTER

Ved tvist mellom kunden og 24Nettbutikk vedrørende denne avtalen skal partene søke saken løst ved forhandlinger. Dersom slike ikke fører frem, skal denne bringes inn for de ordinære domstoler med Vikna forliksråd som avtalt verneting.

10 KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål, kontakt oss:
web: www.24Nettbutikk.no
post: post@24nettbutikk.no
Telefon: 22 33 66 88

LAST NED